ગુજરાતી ખાટ્ટી મીઠી દાળ બનાવવા ની રીત||gujarati dal recipe

gujarati dal recipe 737x415 - ગુજરાતી ખાટ્ટી મીઠી દાળ બનાવવા ની રીત||gujarati dal recipe


Hello friends today I made Gujarati khatti mithi dal. it is very easy and tasty dal recipe.
FOR MORE RECIPE AND SUBSCRIBE:

FOR HINDI

ingredients :
100 g – toor dal
550 ml – water (I used)
60 g – jaggery ( gud )
1 ts – turmeric powder
1/2 tb – dhaniya jeera powder
1/2 tb – red chilli powder
1/4 ts – methi dana
1/2 tb – lime juice
salt to taste
green chilli
tomato
peanut
curry leaves
coriander leaves

For tadka:
1 tb – oil
1 ts – mustered seeds
cumin seeds
dry red chilli
turmeric powder
hing

Related posts:

28 Comments on ગુજરાતી ખાટ્ટી મીઠી દાળ બનાવવા ની રીત||gujarati dal recipe

  1. Tuver daal ni authentic recipe ma kyarey dhana jiru nathi hotu.
    Dhana jira thi daal no swad bahu vichitra thai jato hoy chhe.
    Only my suggestion to you please dont take it otherwise…..

  2. Jem limdo daal ukaadva ma nakho e j rite kothmir pan daal ma ukaadva ma j nakhva thi eni smell pan daal ma saras besi jaay chhe…
    This is only frank suggestion please don’t take it otherwise…..

  3. Mam, gujurati dal dhokli plain and kachori wali ni recipie batavo pls and traditional undhiyu pan batavo.

  4. very nice and tasty dal.and also thanks for making a yummy cholafali .my family members love my cholafali and all my relatives also ?%*@*$ do you live in ahmedabad,surat,or rajkot

Comments are closed.