ગ્રીન પાવભાજી બનાવવાની રીત||easy and tasty pav bhaji recipe

easy and tasty pav bhaji recipe 737x415 - ગ્રીન પાવભાજી બનાવવાની રીત||easy and tasty pav bhaji recipe


Hello friends,today i made green pav bhaji.it has a unique taste of green vegetables and very easy to make at home.
FOR MORE RECIPE AND SUBSCRIBE:

FOR HINDI VIDEO

500g – potatoes
100g – spinach
100g – green peas
100g – bottle gourd
3 – raw tomatoes
1 – capcicum
2 tb – oil
1 tb – butter
1/4 ts – turmeric powder
2 ts – pav bhaji masala
1/4 ts – garam masala
salt to taste
4-5 tb – water
fresh coriander

For green paste
50g – coriander leaves
8-10- green chilli
8-10-spinach
ginger

Related posts:

19 Comments on ગ્રીન પાવભાજી બનાવવાની રીત||easy and tasty pav bhaji recipe

  1. 😊😊mst racipy che nd badha na bhavta vegetable ne tasty banavi khai shakie evo try karyo ana mate thank u so much

    Me tamara 1 thi mandi ne badha j video joya che nd youtube ma saved pan che ne me banavyu oan che ghanu badhu %%**@?& tamara pase thi

    !$ boy ?!* $& mummy pan surprize che hmnathi

    Jyare mummy ghare na hoy tyarr &! j have jamvanu banavi lau chu tamara ma thi koi ek racipy ne i m only son to ghare mom dad ne @ 3 j chiye to have mummy pan gamde jai shake che khava na tansion ne mukine.

    I really really very very *?*$!&l?? to u …..

  2. very healthy recipe…..mam mare ekla rice na papd krva 6 pn bhu fati jay 6 to please please mane sikhvu 6 ok mam please video mokljo ne

Comments are closed.