របៀបធ្វើខ្ទឹមជ្រក់ញាំជាមួយពងទាកូន | Pickled Garlic Recipe – មេផ្ទះ (Housewife)

Pickled Garlic Recipe Housewife 737x415 - របៀបធ្វើខ្ទឹមជ្រក់ញាំជាមួយពងទាកូន | Pickled Garlic Recipe - មេផ្ទះ (Housewife)


សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា! ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើជ្រក់ខ្ទឹមស
Hello friend ! to day i my channel show about Garlic Recipe.
បើពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមចុច Subscribe, if you like my video please click subscribe to get new video every day.

Related posts:

2 Comments on របៀបធ្វើខ្ទឹមជ្រក់ញាំជាមួយពងទាកូន | Pickled Garlic Recipe – មេផ្ទះ (Housewife)

  1. *សូមជួយ Subscribe Like Comment & Share ខ្ញុំវិញផង ដែលទើបបង្កើតថ្មី

Comments are closed.